• icon
 • icon

Obchodní podmínky

 

Zhotovitel :

Barevná skla, s.r.o.  zapsaná v obchodním rejstříku vedeného  Městským  soudem v Praze v oddíl B,  vložka 1982 se sídlem  v Praze 4, Družstevní ochoz 30, PSČ 140 00,IČO: 27185834,DIČ: CZ-27185834;                                                            

Skleněné obklady s.r.o zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíl C,  vložka 151295  se sídlem  v Praze 4, Družstevní ochoz 30, PSČ 140 00,IČO: 28889347,DIČ: CZ-28889347; 

Předmět smlouvy

 1. Předmětem této smlouvy je výroba a dodávka kuchyňské skleněné zástěny, skleněné pracovní desky případně dalších sklenářských výrobků dle specifikace obsažené v závazné objednávce.
 2. Zhotovitel se zavazuje, že provede zaměření a montáž předmětu plnění včetně montážního materiálu v místě uvedeném v adrese objednatele nebo v místě uvedeném v objednávce, pokud je toto odlišné od adresy objednatele.
 3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
 4. Zhotovitel neručí za odchylky barevnosti vzniklé materiálem viz „kvalita ,posuzování kvality skel“.
 5. Objednatel se zavazuje za dílo zaplatit dohodnutou cenu a dílo protokolárně převzít buďto osobně a nebo pověřenou osobou. V případě odmítnutí převzetí díla po jeho dokončení se má za to že dílo bylo předáno. Drobné nedodělky a závady uvedené v předávacím protokolu nebrání převzetí a zaplacení díla objednatelem.

Termín zhotovení

 1. Obvyklá doba plnění je 20 pracovních dní ode dne zaměření, kompletní objednávky a zaplacení zálohy pokud v závazné objednávce není uvedeno jinak (dále jen „termín zhotovení“).
 2. Uvedený termín plnění není závazný, je pouze orientační za škody vzniklé nedodržením termínu zhotovitel neručí.               
 3. Podmínkou splnění uvedené dodací lhůty je, že objednatel na vlastní náklady zabezpečí připravenost prostoru pro zaměření a montáž a  jeho přístupnosti během montáže, jakož i dodržení platebních podmínek uvedených v této smlouvě.

Cena

 1. Cena se sjednává dohodou obou smluvních stran včetně DPH a musí být uvedena na závazné objednávce.
 2. Cena zahrnuje náklady na výrobu, zaměření, dopravu, přemístění a montáž ve sjednaném místě.                     
 3. Pokud objednatel nesplní článek – „Termín zhotovení“  bod 3těchto VOP - „ a pokud požaduje úpravy, zaplatí zhotoviteli za každou hodinu práce montážní čety 600,00 Kč (bez DPH) za vícepráce.  

Platební podmínky

 1. Objednavatel se zavazuje uhradit záloha ve výši 50%  v.č. DPH v hotovosti nebo na účet před zahájením výroby a doplatek  50%  v.č. DPH v hotovosti na místě při předání díla.
 2. Objednatel se zavazuje uhradit zálohu v plné výši a to nejpozději do 30 dnů od zaměření nebo podepsání objednávky. V případě neuhrazení zálohy v daném termínu se toto považuje za odstoupení od objednávky objednatelem dle článku „Ostatní ujednání“ bod 1těchto VOP
 3. V případě pozdního uhrazení zakázky objednatelem má zhotovitel právo si účtovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 3 000,-Kč a úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý započatý den z prodlení z dlužné částky.Pokud objednatel neuhradí dílo ani v následujících 30 dnech má zhotovitel právo vymáhat a požadovat uhrazení zakázky včetně příslušenství po finálním zákazníkovi.

Údržba skla

NEVHODNÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY A POSTUPY

Pro čištění skel jsou naprosto nevhodné všechny velmi zásadité čistící prostředky, stejně jako
prostředky obsahující silné kyseliny, zvláště kyselinu fluorovodíkovou nebo její deriváty. Tyto čistící
prostředky, které jsou v současnosti na trhu, napadají povrch skla a vedou k nenapravitelnému
poleptání.

 

Záruční podmínky

 Soupis záruk:

-          7 let na stálost materiálu skla ESG, vyjma mechanického poškození

-          7 let na montáž

-          2 roky na utěsnění spár silikonem – pouze u kalených skel s barvou a spár do 3mm

 -         2 roky na barevnou stálost a skla s fototiskem

 

 1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.
 2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly, nesprávným používáním předmětu plnění, nebo poškozením předmětu plnění objednatelem.
 3. Záruční doba na montáž předmětu plnění dle této smlouvy je dle soupisu záruk a začíná dnem předání díla objednateli.
 4. Záruka na sklo se řídí dle příručky pro tolerance se směrnicemi k posuzování skla pro stavebnictví. „Kvalita, posuzování kvality skel“ „Tolerance a odchylky pro montáž“

     5.Zhotovitel odpovídá za případnou škodu  způsobenou v průběhu montáže na objednatelově majetku za předpokladu, že škoda byla výlučně způsobena zhotovitelem. Právo na škodu musí být uplatněno do 3 dnů od ukončení montáže jinak nárok zaniká.

 1. Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

Vypršela-li záruční doba – záruka zanikla. Právo na reklamaci zaniká posledním dnem reklamační lhůty. Vada vznikla nevhodným používáním.Vada vznikla nedodržením pokynů stanovených zhotovitelem.Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče.Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do předmětného díla či jiných úprav bez svolení zhotovitele.

      7.Objednatel při uplatnění záruky má právo:

Jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady úměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Reklamační řád

Na kupujícího, který není spotřebitelem, může zhotovitel aplikovat přiměřeně tento reklamační řád, jinak se práva plynoucí z odpovědnosti za vady řídí uzavřenou smlouvou a obchodním zákoníkem.

             Rozpor s objednávkou.

V případě, že věc při převzetí objednatelem není ve shodě s objednávkou má objednatel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající objednávce, a to podle požadavku objednatele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny předmětu díla. To neplatí, pokud kupující před převzetím díla o rozporu s objednávkou věděl nebo rozpor s objednávkou sám způsobil.

           Vyřízení reklamace

 1. Reklamaci je nutno uplatnit písemně mailem info@barevnaskla.cz  u zhotovitele neprodleně po zjištění závad.
 2. K reklamaci je potřeba doložit objednávku včetně předávacího protokolu a dokladu o zaplacení.
 3. Reklamační technik Barevných skel zákazníka nebo objednatele do 48 hodin po obdržení reklamce kontaktuje a domluví se zákazníkem schůzku k posouzení reklamace.
 4. Pokud servisní technik shledá reklamaci jako oprávněnou ,sepíše se zákazníkem reklamační list a dohodne se zákazníkem způsob odstranění reklamace.“záruční podmínky bod 7.“
 5. Zhotovitel má k odstranění reklamace 30 dní od sepsání reklamačního protokolu.

        Reklamace není důvodem  k nepřevzetí, nezaplacení díla

Souhlas s podpisem přes dotykový displej

           Podepsáním objednávky pomocí dotykového displeje kupující stvrzuje, že souhlasí                  s tímto podpisem a že se seznámil s reklamačním řádem a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Po podpisu na dotykový displej bude objednateli neprodleně odesláno elektronickou poštou veškeré záznamy, výkresy, cenová nabídka včetně ním podepsaný objednávkový formulář, všeobecné obchodní podmínky a se všemi přílohami týkající se dané objednávky. V případě, že zde objednavatel najde rozpor s jeho přesvědčením o objednávce má právo do tří dnů udělat změnu v objednávce, změna musí být proveditelná a technicky možná ze strany dodavatele. A však toto musí udělat písemně nejlépe odpovědí na daný email info@barevnaskla.cz . Pokud tak v daném termínu neudělá, považuje se objednávka a veškeré přílohy za schválené v plném rozsahu.

Ostatní ujednání

 1. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy před uhrazením zálohy, uhradí zhotoviteli odstupné ve výši nákladů na zaměření. 
 2. V případě, že objednatel odstoupí bez právního důvodu od smlouvy po uhrazení zálohy dle článku „Platební podmínky“  bod 1. těchto VOP  záloha bude započtena k uhrazení nákladů zhotovitele a zákazník je povinnen doplatit zakázku do plné výše rozpracovanosti.
 3. Vlastnické právo a nebezpečí za škody na předmětu plnění přecházejí na objednatele zaplacením díla,v případě uhrazení finálním zákazníkem přechází vlastnické právo na finálního zákazníka okamžikem úhrady zakázky.
 4. Nedílnou součástí smlouvy je předávací protokol.
 5. Tyto VOP jsou nedílnou součástí každé závazné objednávky.
 6. Smluvní strany prohlašují, že objednávka odpovídá jejich svobodné a pravé vůli, že si objednávky a VOP  řádně přečetly.

 

-V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah objednatel a zhotovitel a zhotovitel řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

-Objednáním zboží objednatel akceptuje nákupní řád a reklamační řád, vystavený objednatelem.

-Za neodebrané zboží (není li dohodnuto jinak) jeden kalendářní měsíc od vyzvání zhotovitelem má zhotovitel právo vystavit účetní doklad pro doplacení celé zakázky a tuto pohledávku vymáhat. V případě že objednatel nadále zboží neodebere po dobu dalších třech měsíců může zhotovitel toto zboží ekologicky zlikvidovat , a však nárok zhotovitele na vymáhání dlužné částky tímto nezaniká.

-Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty) budou podstoupeny k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených.

.

 

Tolerance a odchylky 

Zhotovitel si vyhrazuje mezeru mezi jednotlivými skly a nebo okolními předměty 3mm. Zhotovitel neručí za mezery větší 3mm vzniklé nerovností zdí a okolních předmětů.

Tisk motivu na sklech může mít odchylku 1-3 mm a proto vzor mezi jednotlivými skly nemusí navazovat.

Hrany skel ve vnitřních výřezech nelze leštit, respektive hrana v radiusu nelze vyleštit.

Vlastnosti kaleného a nekaleného skla

Základní surovina je ploché stavební sklo, které se musí opracovat na daný rozměr s veškerými výřezy a otvory.Následně sklo putuje do kalící pece kde se anuluje veškeré pnutí. Pak se sklo prudce zchladí (proces kalení). Kalením se ve skle vytvoří nové rovnoměrné pnutí a změní se krystalická mřížka. Tím kalené sklo dostane své tepelné i mechanické vlastnosti.

Vzhledem k malým rozměrům není technicky možné některá skla kalit, proto mohou být dodána v nekaleném provedení.

U nekaleného skla se setkáváme s menší mechanickou odolností. Nekalené sklo je velmi náchylné na prasknutí u výřezu, děr a na průhyb.

Kalené sklo je díky své změněné strukturální mřížce deseti násobně pevnější a pružnější. Dle norem je tepelná odolnost pro nekalené sklo rozdíl 30°C  a kalené sklo 250-300 °C. Barva na skle má tepelnou odolnost nižší a pokud je přímo konfrontována s ohněm může se poškodit. 

 

Směrnice pro posouzení vizuální kvality ESG

 

Tato směrnice platí pro tepelně tvrzené ploché tabulové bezpečností sklo (ESG) pro aplikaci ve stavebnictví.

Tepelně tvrzené tabulové bezpečností sklo ve smyslu této směrnice se vyrábí tak, že se sklo zahřeje nad stanovenou teplotu a potom se rychle kontrolovaně ochladí, čímž vzniká ve skle trvale rozdělené pnutí, které sklu propůjčí zvýšenou odolnost vůči mechanickým a tepelným pnutím. V případě poškození vzniká typická struktura lomu – krakovitost s mnoha malými úlomky.

 

Oblast platnosti

 

Touto směrnicí se posuzuje vizuální kvalita tabulového bezpečnostního skla (ESG) pro aplikaci ve stavebnictví. Posouzení probíhá podle níže popsaných zásad kontroly s pomocí následujících tabulek a údajů. Hodnotí se zbylá světlá plocha skla v zabudovaném stavu.

 

Zkouška

 

Obecně je u zkoušky směrodatný průhled tabulí a ne pohled shora na tabuli.  Přípustnost odchylek, které byly zpozorovány při zkoušce, se určuje podle příslušných tabulek.

 

Chyby velikosti £ 0,5 mm u skla float bíle ve hmotě zabarveného se nezohledňují.

Chyby velikosti £ 1,0 mm u zrcadlového surového skla a litého skla vždy bílého a jako hmota zabarveného se nezohledňují.

Závady z výrobního procesu zrcadlového skla, kterým nelze vždy zabránit, jako např. porušené pole ve formě vměstků, nesmějí být zpravidla svým polem větší než 3 mm.

 

Zkouška se provádí podle následujících norem:DIN 1249, vydání 1973 (mezitím staženo)

Zkouška se provádí tím způsobem, že: vzdálenost pozorovatele od skla je minimálně 1 m,

u zrcadlového surového skla a litého skla, vždy čirého a probarveného ve hmotě ve vzdálenosti 1,5 m ve výšce středu tabule.

Průhled by se měl posuzovat z úhlu pozorování, který odpovídá běžnému užívání prostoru. Zpravidla se nabízí vertikální způsob pozorování. Kontrola se provádí při intenzitě světla odpovídající difuznímu dennímu světlu.

 

Směrnice pro posouzení vizuální kvality lakovaného skla a skla s fototiskem

 

Oblast platnosti

Tato směrnice platí pro posouzení vizuální kvality skel, které jsou po celé ploše nebo jen částečně lakované nebo s potiskem a které se vyrábí nánosem na tabulové bezpečnostní sklo nebo tepelně zpevněné sklo.

K posouzení vhodnosti výrobků je zapotřebí seznámit výrobce s konkrétní oblastí aplikace. To se týká zejména následujících údajů:

 

- vnitřní použití

- požadavky na HST podle TRVL 9/98 a seznam stavebních předpisů pro potištěné lakované

nebo emailované ESG

- použití v oblasti průhledu

(pozorování z obou stran, např. příčky, fasády atd.)

- použití s přímým osvětlením zezadu

- kvalita hrany a event. volné pohledové hrany

(pro volné hrany musí být druh hrany obroušen nebo vyleštěn)

- další zpracování monotabulí na izolační sklo nebo VSG

(jen povolené barvy)

- referenční bod u skel se sítotiskem

 

Pokud se spojí lakovaná skla a/nebo skla s potiskem na VSG a/nebo na  izolační sklo, posuzuje se každá tabule jednotlivě (jako monotabule).

 

Vysvětlivky/upozornění /pojmy

 

Lakovaná skla a skla s potiskem

 

Povrch skla se lakuje po celé ploše různými druhy nanášení. Barva se pozoruje vždy tabulí skla bez laku tak, že vlastní barva skla ovlivňuje tón barvy. Při předpokládaném pozorování z obou stran doporučujeme vzorkování 1 : 1.

 

Lakovaná strana se zabuduje zpravidla jako povětrnostně odvrácená strana. Ostatní druhy použití vyžadují dohody.

 

lakovaná nebo potištěná skla vykazují vždy podle výrobního postupu a podle barvy více nebo méně vysokou hodnotu zbytkového prostupu světla a nejsou proto neprůsvitné. Světlé barvy mají vždy vyšší prostup světla než tmavé barvy. Při velkých rozdílech jasu nebo vysoké intenzitě světla (denní světlo) mezi normální stranou pozorování a zadní stranou vystupují viditelně při pozorování ze zadní strany optické světle tmavé odstíny uvnitř tabule.

Těmto odstínům nelze zabránit ze strany výrobně technické, protože jsou podmíněny tolerancemi tloušťky vrstvy. Mohou být ale vnímány rušivě, když je možné nebo se předpokládá pozorování z obou stran.

Aplikace v oblasti průhledu (pozorování z obou stran) je nutno odsouhlasit vždy s výrobcem, protože lakovaná skla nejsou obecně vhodná pro aplikace osvětlené zezadu. V závislosti na výrobním postupu vyplývají zvláštnosti a rozdíly vzniklé v důsledku nerovnoměrného rozložení vrstvy stříkané barvy.

 

Posouzení barevného dojmu lakovaného skla i skla s tiskem

 

Barevné odchylky nelze zásadně vyloučit, protože mohou být podmíněny několika vlivy, kterým nelze zabránit. Na základě níže uvedených vlivů může převládat za určitých světelných poměrů a  způsobu pozorování znatelný barevný rozdíl mezi dvěma tabulemi, který může pozorovatel hodnotit velmi subjektivně jako „rušivý“ nebo také „nerušivý“.

Posuzování skel s fototiskem

Barevné odchylky nelze zásadně vyloučit, protože mohou být podmíněny několika vlivy, kterým nelze zabránit. Drobné vady jako smítko prachu pod laminací či pigmentová skvrna v tisku, které nejsou naskupené a jedná se o ojedinělí úkaz se nezohledňují. Kvalita tisku jako ostrost, zrňitost a barevnost je vždy přímo úměrná kvalitě dodaných nebo vybraných tiskových dat z internetu.

Obecně platí že dojem z pozorovaného skla je subjektivní a závislý na mnoha faktorech, přičemž nejdůležitojší je úhel pozorování a barevnost světelného spektra dopadající na tabuly skla.

UPOZORŇENÍ : Skla s fototiskem se nedoporučují dávat do bezprostřední blízkosti varných desek vzláště pak plynových. Na poškození přímím teplem u skel s fototiskem se nevztahuje záruka a tato instalace je vždy na osobní riziko zákazníka.

 Maximální rozměr skla s fototiskem může být 3200x1600mm (větší rozměr je nutné konzultovat)

 

Drobné vady:

 

Jednotka

M2

Vlasové škrábance

Nerozpoznatelné nehtem

Uzavřené tažné bubliny

Uzavřené kuželovité bubliny

Krystalické vměstky

Ploché poškození  okraje   - *sám. hrana

Lehké mušle – *sám.hrana

Na 1 m2  plochy skla

Přípustné na celkové ploše

 

 

Délka £ 20   mm

Šířka £ 1   mm

přípustné

1 ks/ m2

Délka £ 10   mm

Šířka £ 1   mm

 

přípustné na celk. ploše, ne však v nakupené  formě

3 mm až

5 mm

1 ks/ m2

 

£ 3   mm

 

 

přípustné na

celk. ploše,   ne

však v

ne nakupené

formě

£   3 mm až

5 mm

 

 

přípustné na celk. ploše, ne však v

nakupené formě

Přípustné*

Přípustné*

* = ne hlubší než   15 % tloušťky tabule

drobné vtisky   v povrchu kaleného skla, které není možné technologií výroby a výrobním   procesem vyloučit.Tato skutečnost je také uváděna v normě ČSN EN 12150-1   odd. 9 a v příručce pro tolerance vydané společenstvím Evropských   Výrobců a Zpracovatelů skla.

 

 

 

Kontroly

Posuzování vizuální kvality emailovaných skel a skel se sítotiskem, lakované  se provádí ze vzdálenosti minimálně 1 m a z úhlu pozorování 90 ° k povrchu při normálním denním světle bez přímého slunečního záření nebo protisvětla a bez umělého osvětlení. Pozoruje se vždy strana bez emailu,  sítotisku, lakovaná příp. u skel, která byla objednána pro oblast průhledu, probíhá pozorování z obou stran. Za zkušební tabulí se nachází ve vzdálenosti 50 cm matově šedé pozadí nepropouštějící světlo. Chyby se přitom nesmějí označit.

Chyby, které nejsou z této vzdálenosti rozpoznatelné, se nehodnotí.

 

Posouzení barevného dojmu

 

Barevné odchylky nelze zásadně vyloučit, protože mohou být podmíněny několika vlivy, kterým nelze zabránit. Na základě níže uvedených vlivů může převládat za určitých světelných poměrů a  způsobu pozorování znatelný barevný rozdíl mezi dvěma emailovanými tabulemi, který může pozorovatel hodnotit velmi subjektivně jako „rušivý“ nebo také „nerušivý“.

Posuzování skel s fototiskem

Barevné odchylky nelze zásadně vyloučit, protože mohou být podmíněny několika vlivy, kterým nelze zabránit. Drobné vady jako smítko prachu pod laminací či pigmentová skvrna v tisku, které nejsou naskupené a jedná se o ojedinělí úkaz se nezohledňují. Kvalita tisku a zrňitosti je vždy přímo úměrná kvalitě dodaných tiskových dat.

UPOZORŇENÍ : Skla s fototiskem se nedoporučují dávat do bezprostřední blízkosti varných desek vzláště pak                           plynových. Na poškození přímím teplem u skel s fototiskem se nevztahuje záruka a tato                                   instalace je vždy na osobní riziko zákazníka.

 

 

Více informací a podrobný popis tolerancí a kvality naleznete na :

www.securit-partner.de           www.climalit.de

 

Prohlášení o schodě

Pro základní skla platí následující normativní základy :

DIN EN 572, část 1 - Základní výrobky z vápenato-sodného skla

část 1 – Definice a všeobecné fyzikální a mechanické vlastnosti

(částečná náhrada za DIN 1249 část 10)

DIN EN 572, část 2 - Sklo ve stavebnictví

Základní výrobky z vápenato-sodného skla

část 2 – Sklo float

(náhrada za DIN 1249 část 3)

DIN EN 572, část 3 - Základní výrobky z vápenato-sodného skla

část 3 – Leštěné drátosklo

DIN EN 572, část 4 - Základní výrobky z vápenato-sodného skla

část 4 – Plavené ploché sklo (náhrada za DIN 1249 část 1)

DIN EN 572, část 5 - Základní výrobky z vápenato-sodného skla

část 5 – Ornamentní sklo (společně s DIN EN 572 část 6, náhrada za DIN 1249 část 4)

DIN EN 572, část 6 - Základní výrobky z vápenato-sodného skla

část 6 – Ornamentní drátosklo (společně s DIN EN 572 část 5, náhrada za DIN 1249 část 4)

DIN EN 12150-1/-2, DIN 1249, část 12.

EN 12150 Sklo ve stavebnictví – Termicky kalené tabulové bezpečnostní sklo

DIN 1249 T 11 Sklo ve stavebnictví – Hrany skla

EN 1863 Sklo ve stavebnictví – Tepelně zpevněné sklo

DIN 1249 T 12 pro LW ISO a LW MONO

EN DIN 14179; DIN 18516-4, DIN EN 1863-1/-2

DIN EN 12150 pro tabulové bezpečnostní sklo

DIN EN 1863 pro tepelně zpevněné sklo

DIN  EN 13024-1/-2 pro tabulové tepelně tvrzené bezpečnostní sklo

EN BS 6206, DIN EN ISO 12543

 

 

Z výše uvedených norem lze vyčíst mezní odchylky tloušťky skla pro různé produkty ze skla.  

Dále jsou zde popsány požadavky na kvalitu a také na optické a viditelné vady základních výrobků ze skla.

 

Ekologie- Prohlášení o ekologické likvidaci skleněných střepů

Glassolutions CZ, s.r.o zajišťuje pro Společnost Barevná skla s.r.o. prostřednictvím svých smluvních partnerů recyklaci nebo ekologickou likvidaci všech skleněných střepů které produkuje.

Recyklaci provádí spol. SPL RECYCLING,a.s. www.splrecycling.cz

Minimální část střepů, které nejdou zrecyklovat, likviduje jako odpad kategorie 10 11 12 spol Sita CZ a.s., provoz Brno  www.sita.cz

podrobnosti k tomuto vyjádření na požádání rádi poskytneme

Potravinářská nezávadnost - bezpečnostní listy,  bezolovnaté barvy

Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy.

Více informací a podrobný popis na vyžádání

 

Zhotovitel :

Barevná skla, s.r.o.  zapsaná v obchodním rejstříku vedeného  Městským  soudem v Praze v oddíl B,  vložka 1982 se sídlem  v Praze 4, Družstevní ochoz 30, PSČ 140 00,IČO: 27185834,DIČ: CZ-27185834;                                                            

Skleněné obklady s.r.o zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíl C,  vložka 151295  se sídlem  v Praze 4, Družstevní ochoz 30, PSČ 140 00,IČO: 28889347,DIČ: CZ-28889347; 

Předmět smlouvy

 1. Předmětem této smlouvy je výroba a dodávka kuchyňské skleněné zástěny, skleněné pracovní desky případně dalších sklenářských výrobků dle specifikace obsažené v závazné objednávce.
 2. Zhotovitel se zavazuje, že provede zaměření a montáž předmětu plnění včetně montážního materiálu v místě uvedeném v adrese objednatele nebo v místě uvedeném v objednávce, pokud je toto odlišné od adresy objednatele.
 3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
 4. Zhotovitel neručí za odchylky barevnosti vzniklé materiálem viz „kvalita ,posuzování kvality skel“.
 5. Objednatel se zavazuje za dílo zaplatit dohodnutou cenu a dílo protokolárně převzít buďto osobně a nebo pověřenou osobou. V případě odmítnutí převzetí díla po jeho dokončení se má za to že dílo bylo předáno. Drobné nedodělky a závady uvedené v předávacím protokolu nebrání převzetí a zaplacení díla objednatelem.

Termín zhotovení

 1. Obvyklá doba plnění je 20 pracovních dní ode dne zaměření, kompletní objednávky a zaplacení zálohy pokud v závazné objednávce není uvedeno jinak (dále jen „termín zhotovení“).
 2. Uvedený termín plnění není závazný, je pouze orientační za škody vzniklé nedodržením termínu zhotovitel neručí.               
 3. Podmínkou splnění uvedené dodací lhůty je, že objednatel na vlastní náklady zabezpečí připravenost prostoru pro zaměření a montáž a  jeho přístupnosti během montáže, jakož i dodržení platebních podmínek uvedených v této smlouvě.

Cena

 1. Cena se sjednává dohodou obou smluvních stran včetně DPH a musí být uvedena na závazné objednávce.
 2. Cena zahrnuje náklady na výrobu, zaměření, dopravu, přemístění a montáž ve sjednaném místě.                     
 3. Pokud objednatel nesplní článek – „Termín zhotovení“  bod 3těchto VOP - „ a pokud požaduje úpravy, zaplatí zhotoviteli za každou hodinu práce montážní čety 600,00 Kč (bez DPH) za vícepráce.  

Platební podmínky

 1. Objednavatel se zavazuje uhradit záloha ve výši 50%  v.č. DPH v hotovosti nebo na účet před zahájením výroby a doplatek  50%  v.č. DPH v hotovosti na místě při předání díla.
 2. Objednatel se zavazuje uhradit zálohu v plné výši a to nejpozději do 30 dnů od zaměření nebo podepsání objednávky. V případě neuhrazení zálohy v daném termínu se toto považuje za odstoupení od objednávky objednatelem dle článku „Ostatní ujednání“ bod 1těchto VOP
 3. V případě pozdního uhrazení zakázky objednatelem má zhotovitel právo si účtovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 3 000,-Kč a úrok z prodlení ve výši 0,5% za každý započatý den z prodlení z dlužné částky.Pokud objednatel neuhradí dílo ani v následujících 30 dnech má zhotovitel právo vymáhat a požadovat uhrazení zakázky včetně příslušenství po finálním zákazníkovi.

Údržba skla

NEVHODNÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY A POSTUPY

Pro čištění skel jsou naprosto nevhodné všechny velmi zásadité čistící prostředky, stejně jako
prostředky obsahující silné kyseliny, zvláště kyselinu fluorovodíkovou nebo její deriváty. Tyto čistící
prostředky, které jsou v současnosti na trhu, napadají povrch skla a vedou k nenapravitelnému
poleptání.

 

Záruční podmínky

 Soupis záruk:

-          7 let na stálost materiálu skla ESG, vyjma mechanického poškození

-          7 let na montáž

-          2 roky na utěsnění spár silikonem – pouze u kalených skel s barvou a spár do 3mm

 -         2 roky na barevnou stálost a skla s fototiskem

 

 1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.
 2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly, nesprávným používáním předmětu plnění, nebo poškozením předmětu plnění objednatelem.
 3. Záruční doba na montáž předmětu plnění dle této smlouvy je dle soupisu záruk a začíná dnem předání díla objednateli.
 4. Záruka na sklo se řídí dle příručky pro tolerance se směrnicemi k posuzování skla pro stavebnictví. „Kvalita, posuzování kvality skel“ „Tolerance a odchylky pro montáž“

     5.Zhotovitel odpovídá za případnou škodu  způsobenou v průběhu montáže na objednatelově majetku za předpokladu, že škoda byla výlučně způsobena zhotovitelem. Právo na škodu musí být uplatněno do 3 dnů od ukončení montáže jinak nárok zaniká.

 1. Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

Vypršela-li záruční doba – záruka zanikla. Právo na reklamaci zaniká posledním dnem reklamační lhůty. Vada vznikla nevhodným používáním.Vada vznikla nedodržením pokynů stanovených zhotovitelem.Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče.Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do předmětného díla či jiných úprav bez svolení zhotovitele.

      7.Objednatel při uplatnění záruky má právo:

Jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady úměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Reklamační řád

Na kupujícího, který není spotřebitelem, může zhotovitel aplikovat přiměřeně tento reklamační řád, jinak se práva plynoucí z odpovědnosti za vady řídí uzavřenou smlouvou a obchodním zákoníkem.

             Rozpor s objednávkou.

V případě, že věc při převzetí objednatelem není ve shodě s objednávkou má objednatel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající objednávce, a to podle požadavku objednatele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny předmětu díla. To neplatí, pokud kupující před převzetím díla o rozporu s objednávkou věděl nebo rozpor s objednávkou sám způsobil.

           Vyřízení reklamace

 1. Reklamaci je nutno uplatnit písemně mailem info@barevnaskla.cz  u zhotovitele neprodleně po zjištění závad.
 2. K reklamaci je potřeba doložit objednávku včetně předávacího protokolu a dokladu o zaplacení.
 3. Reklamační technik Barevných skel zákazníka nebo objednatele do 48 hodin po obdržení reklamce kontaktuje a domluví se zákazníkem schůzku k posouzení reklamace.
 4. 4.      Pokud servisní technik shledá reklamaci jako oprávněnou ,sepíše se zákazníkem reklamační list a dohodne se zákazníkem způsob odstranění reklamace.“záruční podmínky bod 7.“
 5. Zhotovitel má k odstranění reklamace 30 dní od sepsání reklamačního protokolu.

        Reklamace není důvodem  k nepřevzetí, nezaplacení díla

Souhlas s podpisem přes dotykový displej

           Podepsáním objednávky pomocí dotykového displeje kupující stvrzuje, že souhlasí                  s tímto podpisem a že se seznámil s reklamačním řádem a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Po podpisu na dotykový displej bude objednateli neprodleně odesláno elektronickou poštou veškeré záznamy, výkresy, cenová nabídka včetně ním podepsaný objednávkový formulář, všeobecné obchodní podmínky a se všemi přílohami týkající se dané objednávky. V případě, že zde objednavatel najde rozpor s jeho přesvědčením o objednávce má právo do tří dnů udělat změnu v objednávce, změna musí být proveditelná a technicky možná ze strany dodavatele. A však toto musí udělat písemně nejlépe odpovědí na daný email info@barevnaskla.cz . Pokud tak v daném termínu neudělá, považuje se objednávka a veškeré přílohy za schválené v plném rozsahu.

Ostatní ujednání

 1. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy před uhrazením zálohy, uhradí zhotoviteli odstupné ve výši nákladů na zaměření. 
 2. V případě, že objednatel odstoupí bez právního důvodu od smlouvy po uhrazení zálohy dle článku „Platební podmínky“  bod 1. těchto VOP  záloha bude započtena k uhrazení nákladů zhotovitele a zákazník je povinnen doplatit zakázku do plné výše rozpracovanosti.
 3. Vlastnické právo a nebezpečí za škody na předmětu plnění přecházejí na objednatele zaplacením díla,v případě uhrazení finálním zákazníkem přechází vlastnické právo na finálního zákazníka okamžikem úhrady zakázky.
 4. Nedílnou součástí smlouvy je předávací protokol.
 5. Tyto VOP jsou nedílnou součástí každé závazné objednávky.
 6. Smluvní strany prohlašují, že objednávka odpovídá jejich svobodné a pravé vůli, že si objednávky a VOP  řádně přečetly.

 

-V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah objednatel a zhotovitel a zhotovitel řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

-Objednáním zboží objednatel akceptuje nákupní řád a reklamační řád, vystavený objednatelem.

-Za neodebrané zboží (není li dohodnuto jinak) jeden kalendářní měsíc od vyzvání zhotovitelem má zhotovitel právo vystavit účetní doklad pro doplacení celé zakázky a tuto pohledávku vymáhat. V případě že objednatel nadále zboží neodebere po dobu dalších třech měsíců může zhotovitel toto zboží ekologicky zlikvidovat , a však nárok zhotovitele na vymáhání dlužné částky tímto nezaniká.

-Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty) budou podstoupeny k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených.

.

 

Tolerance a odchylky 

Zhotovitel si vyhrazuje mezeru mezi jednotlivými skly a nebo okolními předměty 3mm. Zhotovitel neručí za mezery větší 3mm vzniklé nerovností zdí a okolních předmětů.

Tisk motivu na sklech může mít odchylku 1-3 mm a proto vzor mezi jednotlivými skly nemusí navazovat.

Hrany skel ve vnitřních výřezech nelze leštit, respektive hrana v radiusu nelze vyleštit.

Vlastnosti kaleného a nekaleného skla

Základní surovina je ploché stavební sklo, které se musí opracovat na daný rozměr s veškerými výřezy a otvory.Následně sklo putuje do kalící pece kde se anuluje veškeré pnutí. Pak se sklo prudce zchladí (proces kalení). Kalením se ve skle vytvoří nové rovnoměrné pnutí a změní se krystalická mřížka. Tím kalené sklo dostane své tepelné i mechanické vlastnosti.

Vzhledem k malým rozměrům není technicky možné některá skla kalit, proto mohou být dodána v nekaleném provedení.

U nekaleného skla se setkáváme s menší mechanickou odolností. Nekalené sklo je velmi náchylné na prasknutí u výřezu, děr a na průhyb.

Kalené sklo je díky své změněné strukturální mřížce deseti násobně pevnější a pružnější. Dle norem je tepelná odolnost pro nekalené sklo rozdíl 30°C  a kalené sklo 250-300 °C. Barva na skle má tepelnou odolnost nižší a pokud je přímo konfrontována s ohněm může se poškodit. 

 

Směrnice pro posouzení vizuální kvality ESG

 

Tato směrnice platí pro tepelně tvrzené ploché tabulové bezpečností sklo (ESG) pro aplikaci ve stavebnictví.

Tepelně tvrzené tabulové bezpečností sklo ve smyslu této směrnice se vyrábí tak, že se sklo zahřeje nad stanovenou teplotu a potom se rychle kontrolovaně ochladí, čímž vzniká ve skle trvale rozdělené pnutí, které sklu propůjčí zvýšenou odolnost vůči mechanickým a tepelným pnutím. V případě poškození vzniká typická struktura lomu – krakovitost s mnoha malými úlomky.

 

Oblast platnosti

 

Touto směrnicí se posuzuje vizuální kvalita tabulového bezpečnostního skla (ESG) pro aplikaci ve stavebnictví. Posouzení probíhá podle níže popsaných zásad kontroly s pomocí následujících tabulek a údajů. Hodnotí se zbylá světlá plocha skla v zabudovaném stavu.

 

Zkouška

 

Obecně je u zkoušky směrodatný průhled tabulí a ne pohled shora na tabuli.  Přípustnost odchylek, které byly zpozorovány při zkoušce, se určuje podle příslušných tabulek.

 

Chyby velikosti £ 0,5 mm u skla float bíle ve hmotě zabarveného se nezohledňují.

Chyby velikosti £ 1,0 mm u zrcadlového surového skla a litého skla vždy bílého a jako hmota zabarveného se nezohledňují.

Závady z výrobního procesu zrcadlového skla, kterým nelze vždy zabránit, jako např. porušené pole ve formě vměstků, nesmějí být zpravidla svým polem větší než 3 mm.

 

Zkouška se provádí podle následujících norem:DIN 1249, vydání 1973 (mezitím staženo)

Zkouška se provádí tím způsobem, že: vzdálenost pozorovatele od skla je minimálně 1 m,

u zrcadlového surového skla a litého skla, vždy čirého a probarveného ve hmotě ve vzdálenosti 1,5 m ve výšce středu tabule.

Průhled by se měl posuzovat z úhlu pozorování, který odpovídá běžnému užívání prostoru. Zpravidla se nabízí vertikální způsob pozorování. Kontrola se provádí při intenzitě světla odpovídající difuznímu dennímu světlu.

 

Směrnice pro posouzení vizuální kvality lakovaného skla a skla se fototiskem

 

Oblast platnosti

Tato směrnice platí pro posouzení vizuální kvality skel, které jsou po celé ploše nebo jen částečně lakované nebo s potiskem a které se vyrábí nánosem na tabulové bezpečnostní sklo nebo tepelně zpevněné sklo.

K posouzení vhodnosti výrobků je zapotřebí seznámit výrobce s konkrétní oblastí aplikace. To se týká zejména následujících údajů:

 

- vnitřní použití

- požadavky na HST podle TRVL 9/98 a seznam stavebních předpisů pro potištěné lakované

nebo emailované ESG

- použití v oblasti průhledu

(pozorování z obou stran, např. příčky, fasády atd.)

- použití s přímým osvětlením zezadu

- kvalita hrany a event. volné pohledové hrany

(pro volné hrany musí být druh hrany obroušen nebo vyleštěn)

- další zpracování monotabulí na izolační sklo nebo VSG

(jen povolené barvy)

- referenční bod u skel se sítotiskem

 

Pokud se spojí lakovaná skla a/nebo skla s potiskem na VSG a/nebo na  izolační sklo, posuzuje se každá tabule jednotlivě (jako monotabule).

 

Vysvětlivky/upozornění /pojmy

 

Lakovaná skla a skla se potiskem

 

Povrch skla se lakuje po celé ploše různými druhy nanášení. Barva se pozoruje vždy tabulí skla bez laku tak, že vlastní barva skla ovlivňuje tón barvy. Při předpokládaném pozorování z obou stran doporučujeme vzorkování 1 : 1.

 

Lakovaná strana se zabuduje zpravidla jako povětrnostně odvrácená strana. Ostatní druhy použití vyžadují dohody.

 

lakovaná nebo potištěná skla vykazují vždy podle výrobního postupu a podle barvy více nebo méně vysokou hodnotu zbytkového prostupu světla a nejsou proto neprůsvitné. Světlé barvy mají vždy vyšší prostup světla než tmavé barvy. Při velkých rozdílech jasu nebo vysoké intenzitě světla (denní světlo) mezi normální stranou pozorování a zadní stranou vystupují viditelně při pozorování ze zadní strany optické světle tmavé odstíny uvnitř tabule.

Těmto odstínům nelze zabránit ze strany výrobně technické, protože jsou podmíněny tolerancemi tloušťky vrstvy. Mohou být ale vnímány rušivě, když je možné nebo se předpokládá pozorování z obou stran.

Aplikace v oblasti průhledu (pozorování z obou stran) je nutno odsouhlasit vždy s výrobcem, protože lakovaná skla nejsou obecně vhodná pro aplikace osvětlené zezadu. V závislosti na výrobním postupu vyplývají zvláštnosti a rozdíly vzniklé v důsledku nerovnoměrného rozložení vrstvy stříkané barvy.

 

Posouzení barevného dojmu lakovaného skla i skla s tiskem

 

Barevné odchylky nelze zásadně vyloučit, protože mohou být podmíněny několika vlivy, kterým nelze zabránit. Na základě níže uvedených vlivů může převládat za určitých světelných poměrů a  způsobu pozorování znatelný barevný rozdíl mezi dvěma tabulemi, který může pozorovatel hodnotit velmi subjektivně jako „rušivý“ nebo také „nerušivý“.

Posuzování skel s fototiskem

Barevné odchylky nelze zásadně vyloučit, protože mohou být podmíněny několika vlivy, kterým nelze zabránit. Drobné vady jako smítko prachu pod laminací či pigmentová skvrna v tisku, které nejsou naskupené a jedná se o ojedinělí úkaz se nezohledňují. Kvalita tisku jako ostrost, zrňitost a barevnost je vždy přímo úměrná kvalitě dodaných nebo vybraných tiskových dat z internetu.

Obecně platí že dojem z pozorovaného skla je subjektivní a závislý na mnoha faktorech, přičemž nejdůležitojší je úhel pozorování a barevnost světelného spektra dopadající na tabuly skla.

UPOZORŇENÍ : Skla s fototiskem se nedoporučují dávat do bezprostřední blízkosti varných desek vzláště pak                           plynových. Na poškození přímím teplem u skel s fototiskem se nevztahuje záruka a tato                                   instalace je vždy na osobní riziko zákazníka.

 Maximální rozměr skla s fototiskem může být 3200x1600mm (větší rozměr je nutné konzultovat)

 

Drobné vady: